ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE

Verkorte versie Algemene Voorwaarden:

  1. Gitte Stevens Advocatuur is een naar Nederlands Recht opgerichte eenmanszaak die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen met als specialisatie het Strafrecht
  2. Gitte Stevens is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel: 070-3353535
  3. Gitte Stevens Advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64394670
  4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen die werkzaam zijn bij/voor of verbonden zijn aan Gitte Stevens Advocatuur, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders wordt overeengekomen. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van art. 6: 225 lid 3 BW.
  5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  6. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Gitte Stevens Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Gitte Stevens Advocatuur en de opdrachtgever mocht ontstaan kennis te nemen.
  7. De aansprakelijkheid van Gitte Stevens Advocatuur zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

Deze site maakt gebruik van cookies om jou een betere browserervaring te bieden zoals omschreven in de privacy- en cookieverklaring.
Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.